Hålluddsvägen 56

134 38 Gustavsberg

08-572 399 10

Ring oss så hjälper vi er

Mån – Fre: 10:00 – 16:00

Lördag – Söndag: Stängt

Allmänna villkor

 

Betalning Om inget annat är överenskommet faktureras alla arbeten om ej annat anges är betalningsvillkoren 10 dagar netto.

Vinter-sommarhyra, tilläggstjänster och service betalas senast innan sjösättning alternativt innan avhämtning av båt. I annat fall lämnas båt ej ut. Varvet lämnar inte heller ut båtar där dröjsmål i betalning skett vilket medfört att varvet har en fordran på kunden. Betalning kan göras till Bankgiro. Vår prislista kan komma att ändras. Gällande prislista är den som är utlagd på vår hemsida. Huvudsaklig uppdatering sker vid halvårsskifte juni/juli. Påminnelseavgift debiteras med 50 kr per utskickad påminnelse om betalning. Vid försenad likvid debiteras dröjsmålsränta med 12%.

Om förskottsbetalning ej sker, plats ej nyttjas samt att inget annat är överenskommet förbehåller sig Sjöbris Marin rätten att hyra ut en bokad plats till annan kund.

Vistelse inom uppställningsområde All vistelse inom båtarnas uppstälningsområde är förbjudet utan personal från Sjöbris Marin.

Avlämnande av båt för service eller förvaring Vid avlämning av båt för förvaring eller service skall varvet medges dokumentation på eventuella skador från inlämnande kund. Varvet förbehåller sig rätten att fotografera båten med avseende på eventuella skador som upptäcks. Skador som kunden känner till skall meddelas till varvet. Kunden ansvarar själv för att båten lämnas i sådant skick att skador ej inträffar p.g.a. kundens försumlighet. Om båten lämnas ostädad och smutsig kan varvet inte ta ansvar för om det uppstår mögel eller andra skador till följd av detta. Likaså kan varvet ej ta ansvar för tekniska brister som medför att båten får skador till följd av detta. Exempelvis kan varvet ej ansvara för att batterier laddas ur och förstörs om kunden lämnar båten med undermåliga batterier, elsystem eller bristfälliga kablar, detta oavsett om kunden beställt batterivård. Varvet tar inget ansvar för kundens tekniska utrustning om service eller underhåll av specifik utrustning ej beställts. Varvet tar inget ansvar för löst material som kunden lämnar i båten vid vinterförvaring. Båtar har en benägenhet att vara fuktiga invändigt och det är kundens ansvar att tillse att båten invändigt lämnas i sådant skick att mögel ej uppkommer på inredningen. Dynor och annan lös utrustning tas med fördel ur båten och förvaras lämpligen i torr miljö. Vid iordningställande av båtar inför vintersäsongen kan varvets möjlighet att snabbt ta upp båtar och täcka dessa påverkas av faktorer som vi på marinan ej råder över. Plötslig kyla, snöfall och regn är faktorer som kan ha avgörande betydelse för hur snabbt varvet kan genomföra planerade åtgärder. Även plötslig anhopning av antalet inlämnade båtar kan påverka hur snabbt arbetet kan genomföras. Gasol skall vid vinterförvaring tas ur båten och tas bort från varvsområdet. Om detta ej är möjligt skall gasolförekomsten anmälas till varvet för varvets godkännande. Försäkring! Alla båtar som förvaras på Sjöbris Marin´s vinterförvaring måste ha giltig och lämplig försäkring, vid förvaring tillhandahåller Sjöbris Marin larmad /kameraövervakad yta till uppställning av båt, dock så är det alltid båtägarens försäkring som ska gälla vid oförutsatta händelser i form av skador eller stölder. 

Egna arbeten får ej förekomma på varvsområdet.

 

 

Vinterplatser i våra lokaler och/eller på vårt varvsområde
Vintersäsongen börjar tidigast den 1:a septemberoch slutar senast den 31 maj, inom vilken tid vinterplats erbjuds. Oavsett vilken period den hyrda vinterplatsen disponeras utgår en minimihyra om 6 månader. Sjösätts/hämtas inte båten efter 6 månader kommer ytterligare månadshyror faktureras. Önskemål avseende tid för sjösättning skall ske via mail senast två veckor före önskad dag. Beror en eventuell försening på att Sjöbris Marin inte hunnit sjösätta enligt överenskommelse tillkommer inga extra hyror. Varvet tar inte ansvar för skador som uppstår på grund av eller som en följd av frysning om inte varvet överenskommit om sådan tjänst med kunden. Varvet förbehåller sig rätten att debitera extra kostnader som kan uppstå. Exempelvis om båten lämnas till varvet så att extra kostnader för omhändertagande av båten uppstår. Typexempel, båt lämnas extremt smutsig, båten skick vad gäller bottenmålning, polering av skrov och däcksytor eller liknande är väsentligt sämre än vad som kan förväntas enligt offererat pris, båten lämnas dåligt förtöjd så att varvets personal måste flytta, fendra om eller förtöja om båten innan upptagning kan ske. Kunden har ej tillåtelse att överlåta bokad eller betald vinter-sommarplats till annan utan varvets skriftliga godkännande. Arbete på egen båt får ej utföras på området

Nyckelinlämning vid förvaring eller service Kunden skall lämna nyckel till båten vid vinterförvaring av densamma på varvet. Vid hyra av sommarplats avgör kunden själv om nyckel även skall lämnas på till varvet.