Hålluddsvägen 56

134 38 Gustavsberg

08-572 399 10

Ring oss så hjälper vi er

Mån – Fre: 10:00 – 16:00

Lördag – Söndag: Stängt

Allmänna villkor

 

Betalning Om inget annat är överenskommet faktureras hyrda vinter-och sommarplatser löpande. Om ej annat anges är betalningsvillkoren 10 dagar netto.

Vinter-sommarhyra, tilläggstjänster och service betalas senast innan sjösättning alternativt innan avhämtning av båt. I annat fall lämnas båt ej ut. Varvet lämnar inte heller ut båtar där dröjsmål i betalning skett vilket medfört att varvet har en fordran på kunden. Betalning kan göras till Bankgiro, med betalkort eller kontant. Vi tar de vanligast förekommande betal-och kreditkorten (ej American Express och Diners). Vår prislista kan komma att ändras.Gällande prislista är den som är utlagd på vår hemsida. Huvudsaklig uppdatering sker vid halvårsskifte juni/juli. Påminnelseavgift debiteras med 250 kr per utskickad påminnelse om betalning. Vid försenad likvid debiteras dröjsmålsränta med 12%.

Om förskottsbetalning ej sker, plats ej nyttjas samt att inget annat är överenskommet förbehåller sig Båtverkstan rätten att hyra ut en bokad plats till annan kund.

Vistelse inom varvsområdet All vistelse inom varvsområdet sker på egen risk. Det är förbjudet att vistas i eller kring andra kunders uppställda båtar samt utan vår kännedom i våra verkstäder och lokaler. Barn får ej lämnas utan uppsikt inom området och de får inte heller leka på varvsområdet. Hundar får ej rastas på varvsområdet. Rökning är förbjuden inom alla våra verkstäder och lokaler.

Tillträde till varvsområdet Varvsområdet är avstängt med grind och låssystem. Grindarna är öppna då Butiken hålls öppen. Ytterligare öppettider kan förkomma i de fall varvspersonal arbetar med båtar på marinan.

Avlämnande av båt för service eller förvaring Vid avlämning av båt för förvaring eller service skall varvet medges tid att med kunden besiktiga båten med avseende på båtens skick och eventuella skador samt att upprätta protokoll och dokumentation över skadorna och/eller båtens allmänna skick. Varvet förbehåller sig rätten att fotografera båten med avseende på eventuella skador som upptäcks. Skador som kunden känner till skall meddelas till varvet. Kunden ansvarar själv för att båten lämnas i sådant skick att skador ej inträffar p.g.a. kundens försumlighet. Om båten lämnas ostädad och smutsig kan varvet inte ta ansvar för omdet uppstår mögel eller andra skador till följd av detta. Likaså kan varvet ej ta ansvar för tekniska brister som medför att båten får skador till följd av detta. Exempelvis kan varvet ej ansvara för att batterier laddas ur och förstörs om kunden lämnar båten med undermåliga batterier, elsystem eller bristfälliga kablar, detta oavsett om kunden beställt batterivård. Varvet tar inget ansvar för kundens tekniska utrustning om service eller underhåll av specifik utrustning ej beställts. Varvet tar inget ansvar för löst material som kunden lämnar på varvsområdet. Båtar har en benägenhet att vara fuktiga invändigt och det är kundens ansvar att tillse att båten invändigt lämnas i sådant skick att mögel ej uppkommer på inredningen. Dynor och och annan lös utrustning tas med fördel ur båten och förvaras lämpligen i torr miljö. Vid iordningställande av båtar inför vintersäsongen kan varvets möjlighet att snabbt ta upp båtar och täcka dessa påverkas av faktorer som vi på marinan ej råder över. Plötslig kyla, snöfall och regn är faktorer som kan ha avgörande betydelse för hur snabbt varvet kan genomföra planerade åtgärder. Även plötslig anhopning av antalet inlämnade båtar kan påverka hur snabbt arbetet kan genomföras. Gasol skall vid vinterförvaring tas ur båten och tas bort från varvsområdet. Om detta ej är möjligt skall gasolförekomsten anmälas till varvet för varvets godkännande. Egna arbeten får ej förekomma på varvsområdet.

 

Vinterplatser i våra lokaler och/eller på vårt varvsområde
Vintersäsongen börjar tidigast den 1:a septemberoch slutar senast den 31 maj, inom vilken tid vinterplats erbjuds. Oavsett vilken period den hyrda vinterplatsen disponeras utgår en minimihyra om6 månader. Sjösätts/hämtasinte båten efter 6 månader kommer ytterligare månadshyror faktureras. Önskemål avseende tid för sjösättning skall ske via mail senast två veckor före önskad dag. Beror en eventuell försening på att Båtverkstaninte hunnit sjösättaenligt överenskommelse tillkommer inga extra hyror.Vinterplats i Isfri hamn sker enligt överenskommelse. För båtar som hyr plats i vår isfria hamn ansvarar kunden själv för att båten eller båtens utrustning såsom vattensystem, motorer eller annan fryskänslig utrustning ej fryser sönder. Varvet tar inte ansvar för skador som uppstår på grund av eller som en följd av frysning om inte varvet överenskommit om sådan tjänst med kunden. Att el finns tillgängligt för vinterplatser i isfri hamn är ej en garanti för att frysskador ej kan uppstå. Förtöjningstampar, rep, kedjor etc. får ej lämnas på bommar och bryggor under vintern, undantaget platser som hyrs i vår isfria marina. Kvarlämnade sådana förtöjnings-anordningar ansvarar kund för.Kund som skräpar ner eller lämnar löst material liggande på bryggor eller varvsområde kommer debiteras städkostnaden. Varvet förbehåller sig rätten att debitera extra kostnader som kan uppstå. Exempelvis om en kundbåt avviker från ett för båten normalt slitage eller om båten lämnas till varvet så att extra kostnader för omhändertagande av båten uppstår. Typexempel, båt lämnas extremt smutsig, båten skick vad gäller bottenmålning, polering av skrov och däcksytor eller liknande är väsentligt sämre än vad som kan förväntas, båten lämnas dåligt förtöjd så att varvets personal måste flytta, fendraom eller förtöja om båten innan upptagning. Kunden har ej tillåtelse att överlåta bokad eller betald vinter-sommarplats till annan utan varvets skriftliga godkännande. Arbete på egen båt får ej utföras av kund om inteannan överenskommelse finns.

Nyckelinlämning vid förvaring eller service Kunden skall lämna nyckel till båten vid vinterförvaring av densamma på varvet. Vid hyra av sommarplats avgör kunden själv om nyckel även skall lämnas på till varvet. Vid inlämning av nyckeln märks den med kundens namn, båtens typ samt det nyckelskåpsnummer som nyckeln erhåller på varvet.

Miljöstation På marinan finns en miljöstation för hantering av miljöfarligt material såsom olja, batterier och liknande. Kund faktureras för omhändertagande av nämnda.